Ochrona Danych Osobowych

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 i 14 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Gminę Giby.

 

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

 Wójt Gminy Giby

Giby 74 A, 16-506 Giby

(nr tel.: 87 516-50-38, adres e-mail: wojt@giby.pl ).

 

  1. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: 87 5165037 lub adresem e-mail: iod@giby.pl lub pisemnie na adres siedziby Urzędu Gminy Giby, Giby 74A, 16-506 Giby

 

  1. Gmina Giby może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:

- realizacji zadań wynikających z przepisów prawa - szeregu ustaw nakładających na Gminę realizację obowiązków wobec mieszkańców. W celu wykonywania tych zadań Gmina musi mieć dostęp niektórych danych osobowych, np. żeby doręczyć decyzję podatkową musi znać imię, nazwisko i adres zamieszkania podatnika.

 

  1. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa (np. składając odwołanie od decyzji akta sprawy wraz z danymi osobowymi są przekazywane do organu odwoławczego). Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

- Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Suwałkach;

- Wojewoda Podlaski;

- Marszałek Województwa Podlaskiego;

- Starosta Powiatowy w Sejnach;

- Policja, Prokuratura, Sądy;

- inne podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

 

  1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Gminę w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie od 5 do 50 lat, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy.

 

  1. W związku z przetwarzaniem przez Gminę Giby, Pani/Pana danych osobowych, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do:

- dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator;

- sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;

- usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których Gmina przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;

- ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Gmina posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

  1. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Gminę Giby Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Giby

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Anna Kuklewicz - Sekretarz Gminy Giby

Data wytworzenia: 2018-10-09

Wprowadzający: Przemysław Radosław Krzywicki

Modyfikujący: Przemysław Radosław Krzywicki

Data modyfikacji: 2018-10-09

Opublikował: Przemysław Radosław Krzywicki

Data publikacji: 2018-10-09