Deklaracja dostępności serwisu Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Gibach

Urząd Gminy Giby zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Gibach zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Gibach.

Data publikacji strony internetowej: 2010-01-01

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2017-07-03

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-03-31. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2021-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Przemysław Krzywicki, adres poczty elektronicznej informatyk@giby.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 875165038. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Wójt Gminy Giby

Adres organu odwoławczego: Giby 74A, 16-506 Giby

Adres e-mail organu odwoławczego: wojt@giby.pl

Telefon organu odwoławczego: 875165025

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Gminy znajdujący się w Gibach pod adresem Giby 74A został przystosowany do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami poprzez:

  • stosowne oznakowanie,
  • umożliwienie dostępu do pomieszczeń urzędu dla osób z niepełnosprawnością,
  • zastosowanie ergonomicznych rozwiązań.

 W szczególności zrealizowano następujące działania:

  1. Do obsługi osób z niepełnosprawnością oznakowano drzwi wejściowe do budynku.
  2. Przed budynkiem urzędu oznakowano kolorem niebieskim 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
  3. Oklejono paskami antypoślizgowymi posadzkę dojścia do urzędu.
  4. Wykonano wyróżnienie początku i końca wszystkich biegów schodowych.
  5. Zakupiono rampę przenośną dla osób niepełnosprawnych.